ЗӨВЛӨХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн зорилго

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд эрх зүйн чадамжтайгаар хүүхдийнхээ эрхийг хангуулахыг төрөөс шаарддаг болсон байна. 

Бидний зорилго:

  • Эцэг эхчүүдийг хөгжлийн бэрхшээл, хүний эрхийн талаар зөв ойлголт, мэдлэг өгөх, шаардлагатай бусад мэдээллээр хангах
  • Хэрэгцээтэй үйлчилгээнүүдийг цаг алдалгүй холбон зуучлах
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нарын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Эцэг эхчүүд хамтаараа хүүхдийн эрхийг дэмжих, хангах, хамгаалах үүргээ биелүүлэхийг төрөөс шаардаж, нөлөө үзүүлэх зорилготой.

Хөтөлбөрийн 2021 оны 1-р улирлын мэдээлэл дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөрийн 2021 оны 2-р улирлын мэдээлэл  дэлгэрэнгүй 

Хөтөлбөрийн 2021 оны 3-р улирлын мэдээлэл  дэлгэрэнгүй 

Хөтөлбөрийн 2021 оны 4-р улирлын мэдээлэл дэлгэрэнгүй