НӨЛӨӨЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн зорилго:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуусын эрхийг хангуулахын төлөө бодлого, шийдвэрт нөлөөлөх зорилготой.

 • Манай төв оффис нь хөгжлийн бэрхшээлийн талаар болон бүх төрлийн үйлчилгээний талаарх мэдээллээр хангах зорилго бүхий үндэсний хэмжээний мэдээллийн төвийг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна
 • Сургалт дэлгэрэнгүй
 • Номын сан 
 • Хэвлэмэл ном, гарын авлага
 • Вэб хуудас болон сошиал медиа
 • Олон нийтэд мэдлэг олгох семинар (2 сар тутмын семинар, компаний ажил)
 • Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд (багш, эмч, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан)
 • Иргэний нийгмийн болон төрийн байгууллагуудтай түншлэлийг бэхжүүлэх 
 • Иргэний нийгмийн болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 
 • Олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх компаний ажил 
 • Хандлага өөрчлөх үйл ажиллагаанууд  
 • Нөлөөллийн ажлын чиглэл: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт илрүүлэлт ба эрт оролцоо, хүний эрхэд суурилсан оролцоог хангасан үйлчилгээ, тэгш хамруулах боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн хамгаалал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрх.