Олон улсын эрхийн актууд болон Монгол улсын хууль

НЭГ.ОЛОН УЛСЫН ЭРХИЙН АКТУУД

 1. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 
 2. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
 3. Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт
 4. Арьсны өнгөөр алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
 5. Эмэгтэйчүүдийг алагчлах  бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
 6. Эрүү шүүлт болон бүх хэлбэрийн хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа, шийтгэлийн эсрэг конвенц
 7. Хүүхдийн эрхийн конвенц
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц
 9. Хүний эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 10. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорорны Ерөнхий зөвлөмж
 11. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 12. Хөгжлийн Бэрхшээлтэ Хүний эрхийн хэрэгжилттэй холбоотой зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байдлын талаарх НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газрын илтгэл
 13. Хүртээмжийн асуудлаар олон улсын туршлага солилцох байгууллага дэлхийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж
 14. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны ерөнхий тайлбар
 15. Хүртээмжтэй мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологийн тухай Манилын тунхаглал 
 16. Хүний эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 17. Эрхийг бодит болгоё Инчены тунхаг
 18. Хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаарх Үндэсний хороо, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан гамшгийн бэлэн байдлын зөвлөмж
 19. Сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллага Олон улсын сэтгэцийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх
 20. ДЭМБ-ын үндсэн хууль
 21. Дэлхийн анагаах ухаан холбоо Өвчтөний эрхийн тухай Лиссабоны тунхаглал 
 22. ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 182 ДУГААР КОНВЕНЦ

ХОЁР.МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

 

 1. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
 2. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
 4. Дархлаажуулалтын тухай хууль
 5. Хүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлт
 6. Засгийн Газрын тогтоол ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 7. Гэр бүлийн тухай хууль
 8. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ
 9. Боловсролын тухай хууль
 10. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль
 11. Бага дунд боловсролын тухай хууль
 12.  Зөрчлийн тухай хууль
 13. Боловсролын хууль тогтоомжууд

НЭГ.ОЛОН УЛСЫН ЭРХИЙН АКТУУД

 1. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 
 2. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
 3. Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт
 4. Арьсны өнгөөр алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
 5. Эмэгтэйчүүдийг алагчлах  бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
 6. Эрүү шүүлт болон бүх хэлбэрийн хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа, шийтгэлийн эсрэг конвенц
 7. Хүүхдийн эрхийн конвенц
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц
 9. Хүний эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 10. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорорны Ерөнхий зөвлөмж
 11. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 12. Хөгжлийн Бэрхшээлтэ Хүний эрхийн хэрэгжилттэй холбоотой зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байдлын талаарх НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газрын илтгэл
 13. Хүртээмжийн асуудлаар олон улсын туршлага солилцох байгууллага дэлхийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж
 14. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны ерөнхий тайлбар
 15. Хүртээмжтэй мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологийн тухай Манилын тунхаглал 
 16. Хүний эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж
 17. Эрхийг бодит болгоё Инчены тунхаг
 18. Хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаарх Үндэсний хороо, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан гамшгийн бэлэн байдлын зөвлөмж
 19. Сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллага Олон улсын сэтгэцийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх
 20. ДЭМБ-ын үндсэн хууль
 21. Дэлхийн анагаах ухаан холбоо Өвчтөний эрхийн тухай Лиссабоны тунхаглал 
 22. ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 182 ДУГААР КОНВЕНЦ

ХОЁР.МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

 

 1. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
 2. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
 4. Дархлаажуулалтын тухай хууль
 5. Хүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлт
 6. Засгийн Газрын тогтоол ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 7. Гэр бүлийн тухай хууль
 8. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ
 9. Боловсролын тухай хууль
 10. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль
 11. Бага дунд боловсролын тухай хууль
 12.  Зөрчлийн тухай хууль
 13. Боловсролын хууль тогтоомжууд