ХБХЭЭХОЛБООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА, ЗОРИЛТУУД

ХОЛБООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуусын эрхэм чанарыг хүндэтгэн, эрхийг нь бүрэн дүүрэн эдлүүлэх, нийгмийн амьдралд бие даасан, идэвхтэй иргэн болох нөхцлийг бий болгуулах нь эрхэм зорилго юм.

АЛСЫН ХАРАА

Чадавхижсан эцэг, эх, асран хамгаалагчдын хүчийг дайчлан, олон нийтийг идэвхижүүлэх замаар нийтийн үйлчилгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залууст хүртээмжтэй болгуулах юм.

ЗОРИЛТУУД

Зорилт 1. Эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, 

Зорилт 2. Боловсролын орчинг таатай болгох замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах боломжийг нэмэгдүүлэх, 

Зорилт 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бага насандаа хөгжлийн хоцрогдлоо эрт илрүүлж, эрт үнэлгээ, эрт оролцооны хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд Хүүхэд хөгжлийн төвийн загварыг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх 

Зорилт 4. Байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах чадавхийг бий болгох юм.