Эрүүл мэндийн асуудал

Кейс 1: 

УНАЛТ ТАТАЛТАНД УУДАГ “ЭПЛИПИТОР” ЭМИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН

Эцэг эхчүүд “Эплипитор” эмийн хөнгөлөлтийн үнэ бага байна гэсэн гомдол гаргасан. 2019 оны Эрүүл Мэндийн Даатгалын Үндэсний Зөвлөлийн 12-р тогтоолоор “Эплипитор” эмийн хөнгөлөлтийг 2160 төгрөгөөр тогтоосон байсан. ХБХЭЭХолбооны Зөвлөх эпилепситэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн дунд уулзалт хийж,  гарын үсэг цуглуулан албан ёсны хүсэлтийг холбоонд уламжилж, холбооноос албан тоот гаргуулан зөвлөлд илгээсэн. Мөн эмийг импортолж, борлуулдаг эмийн компанийн төлөөлөгчидтэй уулзсан. Зөвлөлийн 12-р тогтоолын 2-р хавсралтанд өөрчлөлт оруулснаар 2019 оны 12-р сараас 17500 төгрөгийн үнийн дүнгээс хөнгөлөлтийн хэмжээг 9000 төгрөг болгон нэмэгдүүлж тогтоолгосон байна. 

Ашигласан хууль: Эрүүл Мэндийн Даатгалын Үндэсний Зөвлөлийн 12-р тогтоол 2-р хавсралт