Хөгжлийн бэрхшээлийн төрлүүд

 1. ADHD анхаарал дутмаг хэт хөдөлгөөний эмгэг  Дэлгэрэнгүй
 2. Аутизм  Дэлгэрэнгүй
 3. Дауны хам шинж  Дэлгэрэнгүй
 4. Оюун ухааны бэрхшээл Дэлгэрэнгүй
 5. Сонсголын бэрхшээл Дэлгэрэнгүй
 6. Сурах бэрхшээл  Дэлгэрэнгүй
 7. Харааны бэрхшээл   Дэлгэрэнгүй
 8. Хэл ярианы бэрхшээл  Дэлгэрэнгүй
 9. Тархины саажилт  Дэлгэрэнгүй
 10. Тулах, хөдлөх эрхтний бэрхшээл  Дэлгэрэнгүй
 11. Эпилелси  Дэлгэрэнгүй